Davčne novice 2018

Oprostitev plačila DDV pri pravih tristranskih poslih

Dean Košar Dean KošarDean Košar

Pomembno je izpolnjevanje vsebinskih pogojev

Sodišče EU je v sodbi št. C-580/16 z dne 19. aprila 2018 podalo razlago določb Direktive o DDV v zvezi  z izpolnjevanjem pogojev za oprostitev plačila DDV pri tristranskih poslih.

Po mnenju Sodišča EU neizpolnjevanje formalnih pogojev za oprostitev plačila DDV pri vmesnih pridobitvah v okviru tristranskih poslov ne vodi nujno do zavrnitve pravice do oprostitve. Pri presoji pravice do oprostitve je potrebno upoštevati vsebino tristranskega posla in načelo davčne nevtralnosti.

Tristranski posli

Tristranski posli so podvrsta verižnih poslov. Predstavljajo zaporedni niz operacij prodaje in nakupa blaga, pri katerem sodelujejo vsaj trije subjekti. Blago potuje neposredno od prvega dobavitelja v verigi do končnega prejemnika, pri čemer se vsak nakup in prodaja obravnava ločeno.

Razlikujemo prave in neprave tristranske posle. O pravih tristranskih poslih govorimo, kadar pri nizu transakcij sodelujejo davčni zavezanci z identifikacijskimi št. za DDV iz treh držav članic EU. V primeru, da predpisani pogoji za pravi tristranski posel niso izpolnjeni, gre za nepravi tristranski posel.

Poenostavitve pri pravih tristranskih poslih

Direktiva o DDV (Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. 11. 2006) za prave tristranske posle predvideva poenostavitve v zvezi z obdavčitvijo z DDV.

Pri tristranskem pravnem poslu se, ob izpolnjevanju določenih pogojev, DDV obračuna le v državi končnega prejemnika. To pomeni, da sta plačila DDV oproščeni prva dobava pri dobavitelju iz države članice odpošiljanja ali prevoza blaga (1. točka 46. čl. ZDDV-1) in prva pridobitev pri pridobitelju v vmesni državi članici (2. odst. 48. čl. ZDDV-1). Prav tako je plačila DDV oproščena druga dobava, ki jo opravi pridobitelj iz vmesne države članice končnemu prejemniku v državo, v katero je blago namenjeno.

Pravi tristranski posel je kljub večjemu številu dobav obdavčen samo enkrat. DDV obračuna in plača dejanski prejemnik blaga v končni državi. Poenostavitev vmesnemu členu (pridobitelju) v verigi omogoča, da se mu ni potrebno identificirati za namene DDV v državi članici končnega prejemnika.

Ureditev na ravni EU

V skladu s 40 čl. Direktive o DDV je kraj pridobitve znotraj EU kraj, kjer se blago nahaja v trenutku, ko se konča odpošiljanje ali prevoz blaga pridobitelju. Šteje se, da je pridobitev predmet DDV v državi končnega prejemnika blaga, če sta izpolnjena pogoja iz 42. čl. Direktive o DDV:

  1. Pridobitelj dokaže, da je opravil pridobitev za namene kasnejših dobav na ozemlje države članice končnega prejemnika;
  2. Pridobitelj je izpolnil obveznosti glede predložitve rekapitulacijskega poročila.

Skladno s 141 čl. Direktive o DDV je pogoj za oprostitev plačila DDV od pridobitve, da pridobitev opravi davčni zavezanec, ki nima sedeža v vmesni državi pridobitve, vendar je identificiran za DDV v tej vmesni državi. Poleg tega mora biti blago neposredno odposlano ali odpeljano iz države članice, ki ni država članica, v kateri je pridobitelj identificiran za namene DDV.