• Vnesite svoje podatke
  • *
  • *
  • *
Koronavirus 2020

Proti korona paket "PKP6" – Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19

Tina Remec Podjed Tina Remec PodjedTina Remec Podjed

V uradnem listu je bilo 27. novembra 2020 objavljeno besedilo Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19.

Novi ukrepi

1. Delno kritje fiksnih stroškov najbolj prizadetim podjetjem

Do sredstev so upravičene pravne in fizične osebe, ki so imele registrirano dejavnost pred 1. septembrom 2020, in imajo vsaj enega zaposlenega ter samozaposleni ali družbeniki-poslovodje. Do pomoči bodo upravičena podjetja, ki so jim letni prihodki padli za vsaj 30 odstotkov gledano na zadnje četrtletje lanskega leta. Podjetja bodo lahko prejela sredstva za pokrivanje fiksnih stroškov za obdobje od 1. oktobra do konca leta 2020.
Znesek, do katerega bodo podjetja upravičena, se bo izračunal na podlagi določenega odstotka od njihovih prihodkov od prodaje v letu 2019. Podjetja, ki ocenjujejo, da jim bodo prihodki v obdobju od oktobra do decembra letos padli za 40 - 70 odstotkov, bodo prejeli 0,6 odstotka letnih prihodkov od prodaje. Tista, ki jim bo promet padel za več kot 70 odstotkov, pa bodo prejela 1,2 odstotka letnih prihodkov od prodaje. Dodatna omejitev je, da lahko pomoč po tem ukrepu znaša največ 1.000 evrov na zaposlenega na mesec za omenjeni kvartal. Višina prav tako ne sme presegati 70% neto izgube za srednje ali veliko podjetje oz. 90% neto izgube za mikro in malo podjetje v upravičenem obdobju, za upravičence, registrirane pred 1. 10. 2019 maksimalni znesek pomoči ne sme presegati 3 mio EUR (3.12 Začasni okvir),  za upravičence, registrirane po 1. 10. 2019 maksimalni znesek ne sme presegati 800.000 EUR, pri čemer se v znesku upošteva vsa prejeta državna pomoč.
Upravičenci bodo na Finančno upravo predložili izjavo o ocenjenem izpadu prihodkov do konca leta in bodo nato 20. v mesecu dobili izplačilo. Upravičeno obdobje pomoči se lahko s sklepom vlade podaljša za največ šest mesecev.

2. Informatizacija postopka prijave dela na domu do 31. 12. 2020

Delodajalci bodo lahko zahtevano vsebino vnesli v elektronski obrazec in oddali preko sistema SPOT. Vlada lahko ukrep s sklepom podaljša za obdobje šestih mesecev.

3. Oprostitev najemnin (najemojemalci), če je lastnik država ali lokalna skupnost

Najemnikom poslovnih stavb ali poslovnih prostorov v lasti Republike Slovenije ali v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti, ki jim je zaradi ukrepov države in zaradi širjenja bolezni opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali pa je bistveno otežkočeno, v obdobju trajanja razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije oziroma v obdobju, ko v skladu s sprejetimi predpisi opravljanje gospodarske dejavnosti ni bilo dopustno, to je od vključno 19. oktobra 2020 dalje, pod določenimi pogoji ne zaračunava najemnina ali del najemnine.

4. Pravna podlaga za izvajanje virtualnih skupščin ter sej organov nadzora v gospodarstvu

 

Podaljšani/spremenjeni ukrepi

5. Nadomestila plače za čas čakanja na delo doma 

Podaljšuje se nadomestilo plače za čas čakanja na delo do 31. 1. 2021. Nadomestilo plače znaša 80 % osnove, vendar ne manj kot znaša minimalna plača. Delodajalec je upravičen do delnega povračila v višini 80% izplačanega nadomestila plače in ne več kot 892,50 eur (bruto I). Delodajalcu pripada povračilo nadomestila plače za dejansko mesečno oziroma tedensko obveznost, za prazničen in drug dela prost dan, če bi delavec na ta dan dejansko delal. 
Višina delnega povračila izplačila nadomestila plače, izplačane za mesec november 2020 do izteka upravičenosti (31. 1. 2021), lahko znaša 100% za delodajalce, katerih skupni znesek javnih sredstev ne bo presegel 800.000 EUR na posamezno podjetje (3.1 Začasnega okvirja). Delodajalec, ki uveljavlja to višino, k vlogi predloži izjavo pod materialno in kazensko odgovornostjo, da znesek pomoči ni in ne bo presegel limita.
Do ukrepa so upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije ali posledic epidemije upadli za več kot 20 odstotkov glede na leto 2019. Če v letu 2019 niso poslovali, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki so bili registrirani najpozneje na dan 1. september 2020 in ki se jim bodo povprečni mesečni dohodki v letu 2020 zaradi epidemije ali posledic epidemije znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 31. avgusta 2020. Če pogoji iz tega odstavka ob predložitvi letnih poročil za leto 2020 ne bodo doseženi, upravičenec vrne prejeta sredstva na podlagi ukrepa.

Delodajalec vlogo vloži elektronsko pri ZRSZ  v osmih dneh od napotive delavca na čakanje. Vlogo je možno vložiti do 15. 1. 2020.  Delodajalci, ki so bili registrirani v obdobju od 12. 2. 2020 do 1. 9. 2020 in so delavce na čakanje na delo napotili že pred uveljavitvijo tega zakona, od 1. 10. 2020, lahko vložijo vlogo na ZRSZ v 8 dneh od uveljavitve tega zakona, če izpolnjujejo vse pogoje za uveljavitev pravice. Če je delodajalec registriran po 1. septembru 2020, ZRSZ vlogo s sklepom zavrže. 

6. Nadomestilo plač delavcem zaradi odrejene karantene ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej

Glej PKP5 za podrobne podatke o povračilih, dodatno pa so upravičeni tudi:

  • Povračilo nadomestila plač delavcem zaradi odrejene karantene 
  • Povračilo nadomestila plač delavcem zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile:

 - višja sila zaradi obveznosti varstva, 
- višja sila zaradi ustavitve javnega prevoza, 
- višja sila zaradi zaprtja mej.

Pravice do ukrepov nadomestila plač delavcev zaradi odrejene karantene ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, višje sile zaradi ustavitve javnega prevoza ali višje sile zaradi zaprtja mej, lahko uveljavlja vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, razen: 

  • neposredni ali posredni uporabnik proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 odstotkov,
  • delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K po standardni klasifikaciji dejavnosti, in je imel na dan 13. marca 2020 več kot deset zaposlenih,
  • tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji.

7. Odlog plačil obveznosti iz bančnih posojil za 12 mesecev

Omogoča se nov odlog plačila obveznosti iz sklenjenih kreditnih pogodb kot tudi na novo odobrenih kreditov, da se v kar največji meri omilijo negativne posledice druge epidemije COVID-19 na gospodarstvo in še nekatere kategorije kreditojemalcev. Odlog plačil obveznosti iz bančnih posojil bo podaljšan za 12 mesecev, tudi tistih pri javnih skladih (30. 6. 2021) in pri MGRT za podjetja v težavah (1 leto po preklicu epidemije).
Banka odobri kreditojemalcu odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe najkasneje do 31. 1. 2021. Kreditojemalec iz drugega odstavka 2. člena ZIUOPOK naslovi na banko vlogo za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe najkasneje do 31. 12. 2020.

8. Spremembe pri poroštveni shemi za posojila podjetjem 

Dvignjen je najvišji znesek posojila, ki je predmet poroštva, in sicer z 10 % prihodkov od prodaje in povprečne višine stroškov dela v letu 2019 na 25 % prihodkov od prodaje ali na dvojni znesek stroškov dela. Kreditojemalcu ni več potrebno, da se registrira v sistem večstranskega pobota.

9. Odlog in obročno plačilo davkov in prispevkov

Zakon določa, da lahko davčni organ odobri odlog ali odročno odplačilo davka za čas do dveh let oziroma dovoli plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev, zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi okoliščin, povezanih z epidemijo. Za čas, ko je zavezancu za davek odloženo plačilo davka ali prispevkov, se za odloženi znesek ne zaračunajo obresti.

Vir: Uradni List. V primeru dodatnih vprašanj, smo vam z veseljem na voljo.