• Vnesite svoje podatke
  • *
  • *
  • *
Delovno razmerje

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

Tina Remec Podjed Tina Remec PodjedTina Remec Podjed

1. 7. 2021 je bila v Uradnem listu Republike Slovenije objavljena Uredba o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Sprememba ne vpliva na upravičenost delavcev do višine plačila stroškov prevoza, saj je delavec upravičen do povračila stroškov v višini, kot izhaja iz internih aktov delodajalca, pogodbe o zaposlitvi ali iz kolektivne pogodbe oziroma podjetniške kolektivne pogodbe. Sprememba se nanaša zgolj na drugačno davčno obravnavo stroškov za prevoz.

Z Uredbo vlada namerava rešiti problematiko povračil stroškov prevoza na delo in z dela glede na spremenjen nivo pravic zaposlenih v javnem sektorju na podlagi Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 in na tej podlagi sklenjenih aneksov kolektivnih pogodb v javnem sektorju.

Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine 0,13 eura (doslej 0,18 EUR), za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela za vsak dan prisotnosti na delu, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča. Znesek iz prejšnjega stavka se usklajuje enkrat letno s koeficientom rasti cen goriv in maziv za osebna vozila za mesec oktober tekočega leta v primerjavi z mesecem oktobrom prejšnjega leta, po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, če je sprememba rasti cen pozitivna, ki ga minister, pristojen za finance, določi in objavi v Uradnem listu Republike Slovenije najpozneje v decembru tekočega leta za povračila stroškov prevoza na delo in z dela za naslednje leto.

Ne glede na prejšnji odstavek se povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine 30 eurov mesečno ali v višini imenske neprenosne mesečne vozovnice (javni prevoz), če delojemalec delodajalcu predloži dokazilo o nakupu te vozovnice. Višini povračil stroškov iz prejšnjega stavka, ki se ne vštevata v davčno osnovo iz delovnega razmerja, se priznata sorazmerno glede na dneve prisotnosti na delu.

Spremembe se za javne uslužbence uporabljajo od junija 2021, za vse druge pa se začnejo uporabljati za povračila stroškov za avgust 2021.

Ohranila se je ureditev, po kateri se povračilo stroškov za prevoz na delo všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja delojemalca, če ima ta pravico do uporabe službenega vozila za privatne namene in mu delodajalec za tako uporabo službenega vozila zagotovi tudi gorivo.

Ohranila se je tudi ureditev za delojemalce, ki dosegajo dohodek iz delovnega razmerja iz tujine, in sicer se strošek prevoza na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo do višine 0,18 evra za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela za vsak dan prisotnosti na delu, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega prebivališča.

Uredba se je spremenila tudi v delu, ki se nanaša na plačila vajencem za obvezno praktično delo. Predvideva se, da se ti dohodki ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja glede na letnik šolanja do višin, ki jih kot minimalno višino vajeniške nagrade določa zakon, ki ureja vajeništvo. Ureditev se bo začela uporabljati z dnem objave usklajenih zneskov minimalnih višin vajeniške nagrade v skladu z zakonom, ki ureja vajeništvo, do takrat pa se uporablja Uredba, veljavna pred to zadnjo spremembo.

Vir: Uradni list