Poslovno svetovanje 2020

Svetovanje pri ukrepih proti posledicam COVID-19

Jože Damijan Jože DamijanJože Damijan

Ponujamo štiri sklope svetovanj za različne faze spopadanja s krizo in za različne potrebe strank. Svetovanje zajema intenzivno sodelovanje s stranko, tako ma sestankih in pogajanjih povsod tam, kjer je to potrebno. 

1. Ukrepi za zagotavljanje likvidnosti – prva aktivnost ob krizi

Ta sklop vključuje priprave vlog za odlog odplačevanja skladno z zakonom o interventnem ukrepu odloga odplačevanja kreditnih obveznosti (ZIUOPOK). Vloge obsegajo opis poslovnega položaja (navedbo razlogov in posledic za zmanjšani promet) in načrt ukrepov za zagotavljanje likvidnosti (3. člen ZIUOPOK) in pripravo mesečnih poročil o izvajanju ukrepov za zagotavljanje likvidnosti (4. člen ZIUOPK). Načrt ukrepov vključuje oceno o trajni vzdržnosti gospodarskih programov (ocena vzdržnosti je temeljna kvalitativna ocena, ki jo banke uporabljajo pri svoji presoji).
Dodatno nudimo svetovanje pri pripravi vlog za pridobitev likvidnostne pomoči iz načrtovanih vladnih ukrepov (subvencioniranje plač).

2. Prestrukturiranje za podjetja, ki prepoznavajo nove možnosti

Poudarek na oblikovanju novih poslovnih modelov in organizaciji poslovanja z namenom  doseganja manjše odvisnosti od uvoza in/ali zmanjševanju tveganj zaradi prekinjene ga mednarodnega transporta in/ali doseganju večjega domačega povpraševanja. Svetovanje zajema neodvisni pregled poslovanja in identificiranje novih proizvodno-prodajnih programov in/ali preusmeritev nazaj na nekatere programe, ki so se že opuščali. Iskanje (skupaj s stranko) novih dobaviteljev. 
Posebej je pomembno svetovanje strateško pomembnim panogam za doseganje večje stopnje samozadostnosti (predvsem gre za pridelavo in proizvodnjo hrane) in priprava financiranja za te programe.  

3. Finančna optimizacija v času krize – vzpostavitev finančne stabilnosti po tem, ko so prve težave rešene

Svetovanje zajema  pripravo vlog za refinanciranje obstoječih finančnih obveznosti. Gre za nadgradnjo zagotavljanja likvidnostne stabilnosti po prvih likvidnostnih šokih, namenjeno pa je podjetjem, ki imajo več aranžmajev s finančnimi institucijami (kratkoročni krediti, investicijski krediti, garancije) in/ali aranžmaje z več finančnimi institucijami. Vloge obsegajo ustrezen poslovni (ocena trajne vzdržnosti, če je potrebno pa tudi IBR) in finančni načrt in priprava obrazcev za posamezne finančne institucije.
Dodatno nudimo svetovanje pri pripravi vlog za pridobitev likvidnostne pomoči iz načrtovanih vladnih ukrepov (subvencioniranje plač).

4. Finančno prestrukturiranje - namenjeno družbam, ki se znajdejo v večjih težavah

Storitve skladne s smernicami Združenja bank Slovenije in Banke Slovenije:
•  Izdelavo neodvisnih poslovnih pregledov (IBR),
•  Izdelavo poslovnih načrtov za prestrukturiranje dolžnika;
•  Sodelovanje pri pogajanjih z upniki,
•  Sodelovanje pri pripravi dokumentacije (sporazum o mirovanju Stand Still Arrangement, okvirni pogoji – Term Sheet, multilateralni reprogram – MRA),
•  Priprava poročil za upnike (spremljava izvajanja in spremljava doseganja poslovnih in finančnih zavez),
•  Druga opravila pri prestrukturiranju (CRO – upravljanje dolžnika po nalogu upnikov). 

Hitra in ustrezna reakcija je nujna za to, da se doseže cilj omilitev  in reševanje posledic krize. Samo tako bomo lahko v znosnem roku vzpostavili življenje v normalne okvire in oblikovali bolj trajnostno gospodarstvo. Slovensko gospodarstvo ima potenciale za to, da grožnjo premaga in grožnjo spremeni v priložnost. 

Več v našem poročilu.