• Vnesite svoje podatke
  • *
  • *
  • *
Nova zakonodaja o evidencah na področju dela in socialne varnosti stopi v veljavo 20. novembra 2023

Spremembe Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A)

Tamara Turk

Nedavno je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A). Ta zakon prinaša številne ključne spremembe, ki vplivajo na vaše poslovanje.

Zakon je bil objavljen dne 5.5.2023 v Uradnem listu RS, št. 50/2023, z začetkom veljavnosti petnajsti dan po objavi, uporabljati pa se začne šest mesecev po njegovi uveljavitvi, to je od 20. novembra 2023 dalje. 

Ključne novosti o novih predpisih

1. Dopolnitev definicije delavca

Ena izmed ključnih novosti, ki jih prinaša zakon, je dopolnitv definicije delavca. Sedaj se kot delavec šteje tudi tisti, ki opravlja delo pri delodajalcu na drugi pravni podlagi, pod pogojem, da je osebno vključen v delovni proces delodajalca ali pretežno uporablja sredstva za opravljanje dela, ki so del delovnega procesa uporabnika.

2. Usklajuje se rok za posredovanje podatkov ZZZS

Poleg tega se je spremenil rok za posredovanje podatkov Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Delodajalci morajo podatke iz evidence o zaposlenih delavcih posredovati ZZZS na dan nastopa dela po pogodbi o zaposlitvi, vendar najpozneje pred začetkom opravljanja dela. V primeru, da delavec iz opravičljivih razlogov na dan nastopa dela ne začne z delom, delodajalec podatke posreduje najpozneje na dan, ki je dogovorjen kot dan nastopa dela v pogodbi o zaposlitvi. Podatke je potrebno sporočiti ob prijavi v zavarovanje na predpisanih obrazcih.

3. Razširjen nabor podatkov za evidenco o izrabi delovnega časa

Poleg tega se je bistveno razširil nabor podatkov, ki jih je treba vpisovati v evidenco o izrabi delovnega časa za posameznega delavca. Med nove zahteve spada beleženje časa prihoda na delo in odhoda delavca z dela, izrabo in obseg izrabe odmora med delovnim časom, opravljene ure v drugih posebnih pogojih dela (kot so nočno, nedeljsko, izmensko, praznično delo in druge oblike razporeditve določene z zakonom ali kolektivno pogodbo), opravljene ure v neenakomerno ali začasno razporejenem delovnem času ter tekoči seštevek ur v tednu, mesecu ali letu.

Delodajalec, ki evidence o izrabi delovnega časa ne vodi elektronsko, podatek iz 12. točke 1. odstavka 18. člena (tekoči seštevek ur v tednu, mesecu oziroma letu, iz katerega je razvidno referenčno obdobje, ki se upošteva za neenakomerno razporeditev in za začasno prerazporeditev polnega delovnega časa) vpisuje tedensko.

Prav tako je določena obveznost delodajalca, da delavcu zagotavlja vpogled v podatke iz evidence o izrabi delovnega časa, ki se nanašajo nanj. Delodajalec delavca pisno obvesti o podatkih iz evidence o izrabi delovnega časa za pretekli mesec do konca plačilnega dne. Dopolnitev zakona vsebuje tudi obveznost, da delodajalec evidenco o izrabi delovnega časa in dokumentacijo, na podlagi katere se v evidenco o izrabi delovnega časa vpisujejo podatki, hrani na sedežu oziroma na kraju opravljanja dela delavca.

4. Uvedba obveznega elektronskega  vodenja evidence za kršitelje

Elektronsko vodenje evidence o izrabi delovnega časa je postalo obvezno za delodajalce, ki jim bo izrečena globa za kršitev določb delovnega časa po ZDR-1 ali zaradi vodenja evidenc po ZEPDSV.

Delavci imajo tudi možnost, da preko sindikata, sveta delavca ali delavskega zaupnika podajo predlog za uvedbo elektronskega načina vodenja evidence o izrabi delovnega časa. Če delodajalec predlog zavrne, mora svojo odločitev pisno utemeljiti, o zavrnitvi predloga pa hkrati obvestiti tudi inšpektorat za delo.  Delodajalec, ki ugodi predlogu za uvedbo elektronskega načina vodenja evidence o izrabi delovnega časa, mora začeti voditi evidenco o izrabi delovnega časa elektronsko v treh mesecih od poteka roka iz prvega odstavka 19. b člena.

5. Obveznost obveščanja in seznanitev delavca o podatkih iz evidence

Za izpolnitev obveznosti podaje pisnega obvestila o podatkih iz evidence o izrabi delovnega časa za pretekli mesec se šteje tudi neposreden elektronski dostop delavca do evidence o izrabi delovnega časa, ki ga zagotavlja delodajalec. Delavec neposredni elektronski dostop uresničuje brez prisotnosti delodajalca.

6. Nove globe za prekrške

Zakon uvaja tudi nove globe za prekrške in določenih prekrškov v zvezi z vodenjem evidenc ter elektronskim načinom vodenja evidence o izrabi delovnega časa.

Celotno besedilo zakona lahko najdete na spletni strani Uradnega lista Republike Slovenije: ZEPDSV-A.

Pravočasno se pripravite na spremembe v skladu z novo zakonodajo. V Grant Thornton vam lahko svetujemo glede uvedbe sprememb v vaše poslovanje.