• Vnesite svoje podatke
  • *
  • *
  • *
Koronavirus 2020

PKP4 Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV)

Tina Remec Podjed Tina Remec PodjedTina Remec Podjed

Protikoronski paket številka 4 ali Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19, t.i. »PKP4«. Prinaša podaljšanje ukrepa povračila za nadomestilo plače za čakanje na delo in ponovno uvaja povračilo nadomestila plače za odrejeno karanteno. Poleg tega, zakon uvaja tudi nekatere novosti na področju skrajšanega delovnega časa .

1. Povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo (1.-12. člen)

Pravico do ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo lahko uveljavlja vsak delodajalec v Republiki Sloveniji, ki jim začasno ne more zagotavljati dela zaradi posledic epidemije, razen proračunskih uporabnikov, podjetij, ki spadajo v skupino K po SKD in predstavništva in konzulati.

Do ukrepa so upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019. Če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019.

Če v letu 2019 niso poslovali, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020. Če pogoji iz tega odstavka ob predložitvi letnih poročil za leto 2020 ne bodo doseženi, upravičenec vrne prejeta sredstva na podlagi ukrepa.

Delodajalec iz prejšnjega člena lahko napoti posameznega delavca na začasno čakanje na delo najdlje do 31. julija 2020. Vlada RS lahko ukrep iz prejšnjega člena s sklepom največ dvakrat podaljša za obdobje enega meseca, vendar ne dlje kot do 30. septembra 2020.

Vloga za uveljavljanje nadomestila plače se vloži v elektronski obliki pri ZRS za zaposlovanje, še vedno pa velja, da delodajalec na dan vložitve vloge, ne sme imeti neporavnanih obveznih dajatev in drugih obveznosti, pri FURS.

2. Nadomestilo plač delavcem zaradi odrejene karantene  (13.-23.člen)

Delodajalec ima možnost uveljavljanja nadomestilo plač delavcem zaradi odrejene karantene, če delavcem ne more zagotavljati dela na domu:

  • Delavec, ki se odpravi v državo, ki je na zelenem ali rumenem seznamu, in mu je ob prehodu meje v RS odrejena karantena,in ne more opravljati dela od doma, ima pravico do nadomestila plače v višini, za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga.
  • Delavec, ki mu je bila odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo in in nemore delati od doma, pri čemer do stika ni prišlo med opravljanjem dela za delodajalca, ima pravico do nadomestila plače v višini, za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga.
  • Delavec, ki mu je bila odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo v okviru opravljanja dela za delodajalca in mu je bila zaradi tega odrejena karantenain nemore delati od doma, ima pravico do nadomestila plače, ki bi jo prejel, če bi delal.
  • Delavec, ki mu je bila odrejena karantena zaradi odhoda v državo, ki je na rdečem seznamu, ni upravičen do nadomestila plače v času odrejene karantene, razen v primeru odhoda zaradi naslednjih osebnih okoliščin.

Razlog za odreditev karantene mora biti razviden iz odločbe o odreditvi karantene. Delavec, ki mu je bila odrejena karantena, mora najpozneje v 3 delovnih obvestiti delodajalca, da mu je bila odrejena karantena.

Delodajalec uveljavlja pravico do nadomestila plače delavcem zaradi odrejene karantene, vloži jo v  elektronski obliki pri Zavodu RS za zaposlovanje. Časovni rok je 30 dni od pričetka karantene. Povračilo izplačanega nadomestila plače za čas odrejene karantene, je delodajalcu vrnjeno v celoti. Upravičenost traja najdlje do 30. septembra 2020.

3. Skrajšani delovni čas

Ukrep skrajšanega delovnega časa, velja kot je določeno v PKP3, a je vseeno nekaj novosti;

  • delodajalec mora pisno odredbo o delu s skrajšanim delovnim časom poslati Zavodu RS za zaposlovanje v osmih delovnih dneh od dneva odreditve;
  • če delavca delodajalec pozove, da opravlja delo s polnim delovnim časom, o tem predhodno obvestiti Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

4. Mobilna aplikacija in varstvo podatkov (24.-33. člen)

Mobilna aplikacija je zasnovana tako, da omogoča anonimno beleženje podatkov o stikih med uporabniki mobilne aplikacije in obveščanje uporabnikov o stikih z drugimi uporabniki mobilne aplikacije, ki so pozitivni na virus SARS-CoV-2 oziroma jim je bila odrejena karantena, ne sme pa omogočati identifikacije uporabnika, zbiranja podatkov o njegovi lokaciji in njegovih drugih osebnih podatkov, tako je uporabniku ob njeni namestitvi dodeli naključno identifikacijsko kodo.

Zakon določa, da se določbe začasnega čakanja na delo, uporabljajo od 1. julija dalje, medtem ko se bi ostale določbe začele veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.

Zakon je bil objavljen na dan 9. julija 2020, in je začel veljati z naslednjim dnem.

V kolikor potrebujete kakršnokoli pomoč, prosimo kontaktirajte naše svetovalce.

Vir: Uradni list