• Vnesite svoje podatke
 • *
 • *
 • *

Paket predvidenih davčnih sprememb v letu 2022

Vesna R. Ahčin Vesna R. AhčinVesna R. Ahčin

Slovenija si čedalje bolj prizadeva podpreti gospodarstvo in postopoma optimizirati davčno breme posameznikov in podjetij ter poenostaviti administrativne postopke. V tej luči predstavlja predloge sprememb z vidika davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO), davka na dodano vrednost (DDV) ter dohodnine. Skupni imenovalec vsem je predvsem podpora zelenega načina poslovanja preko priznavanja odbitka DDV za električna vozila in neobdavčene zasebne uporabe le-teh ter uvedba nove olajšave za podjetja, ki preidejo na okolju prijazen način poslovanja. Poleg tega se nadgrajuje davčna olajšava za zaposlovanje in praktikante, ugodneje in hitreje priznava določene odhodke, predlaga povečanje neto dohodka preko razbremenitve dela. Razbremenjuje se tudi dohodek iz kapitala ter najema.

V nadaljevanju povzemamo predvidene spremembe:

Davek od dohodkov pravnih oseb

Poglavitne spremembe

Nadgradnja veljavne olajšave za zaposlovanje

 • Širi se obseg dosedanje olajšave v višini 45% plače za prvih 24 mesecev zaposlitve za zaposlovanje:
  • osebe s področja deficitarnih poklicev na trgu dela
  • na novo in za nedoločen čas osebe mlajše od 29 let (prej 26) in starejše od 55 let
 • Uvedba višje olajšave pri prvi zaposlitvi osebe mlajše od 25 let v višini 55 % plače za prvih 24 mesecev zaposlitve.

Pomembno zvišanje davčne olajšave za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju

 • Iz dosedanjih 20% se zvišuje na 80% povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji za vsak mesec izvajanja praktičnega dela v sklopu strokovnega izobraževanja.

Zvišanje davčne olajšave za donacije

 • Zvišuje se maksimalna davčna olajšava za donacije s sedanjih 0,3 % od obdavčljivih prihodkov na 1 %. Hkrati se doda med dodatne olajšave v višini 0,2 % tudi izplačane donacije za športne namene ter na novo doda 3,8% dodatne olajšave za izplačane donacije izvajalcem programa vrhunskega športa za vlaganja v vrhunski šport. 

Spremembe pri rezervacijah

 • Po novem bo za oblikovanje rezervacij za pokojnine, jubilejnih nagrad in odpravnin ob upokojitvi, ki bodo oblikovane v obdobju od 1. 1. 2022 do 31.12.2026, priznan odhodek v višini 100%, trenutno 50%.
 • Pri oblikovanju rezervacij za dana jamstva, kočljive pogodbe in reorganizacije ostaja priznano 50% odhodka.

Uvedba nove olajšave za vlaganja v zeleni in digitalni prehod

 • Podjetja, ki bodo vlagala v digitalni in zeleni prehod, ki pokriva področje učinkovite rabe energije, okolju prijazen transport in informacijsko tehnologijo, bodo lahko kot davčno olajšavo upoštevali 40 % investiranega zneska.

Nekatere druge spremembe

Zvišuje se priznani delež odhodka pri reprezentanci in stroških nadzornega sveta oziroma drugega organa, ki opravlja zgolj funkcijo nadzora, s sedanjih 50% na 60%.

Hitrejše priznavanje odhodka iz naslova odpisa terjatev

 • Predlagana sprememba omogoča priznavanje odpisa terjatev kot odhodek za vse priznane terjatve že v okviru prijave v postopek prisilne poravnave oziroma stečajni postopek, kar je časovno gledano precej hitreje kot doslej (na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča o zaključenem stečajnem postopku ali na podlagi pravnomočnega sklepa o potrditvi prisilne poravnave).

Dodatni seznam “davčnih oaz” za namene obdavčitve

 • Pri obdavčitvi dohodkov v povezavi z državami iz ''davčnih oaz'' bo poleg nacionalnega seznama držav dodatno določena navezava še na seznam EU.

Davek na dodano vrednost

Poglavitne spremembe

Uvedba odbitka DDV za električna vozila

 • Odbitek velja za motorna vozila, namenjena opravljanju katere koli dejavnosti, ki izpolnjujejo dva pogoja:
  • motorno vozilo je brez izpusta ogljikovega dioksida (tj. električno vozilo) in
  • vrednost motornega vozila z vključenim obračunanim DDV in drugimi dajatvami ne presega 80.000 eur.

Dohodnina

Poglavitne spremembe

Davčna razbremenitev dohodkov iz dela

 • Zvišanje splošne olajšave

V naslednjih petih letih se predlaga postopen dvig splošne olajšave za dodatnih 1.000 eur na leto. Tako bo v letu 2022 namesto sedanjih 3.500 eur znašala 4.500 eur ter vse do 7.500 eur v letu 2025.

 • Razbremenitev najbolje plačanih z znižanjem stopnje v zadnjem davčnem razredu s 50 % na 45 %

Posamezniki z leto davčno osnovo nad 6.000 eur mesečno oziroma nad 72.000 eur letno bodo od presežka obdavčeni 5% manj kot doslej.

 • Spodbujanje zaposlenih preko bolj ohlapnih določb pri izplačevanju plače iz naslova poslovne uspešnosti

Plačilo za poslovno uspešnost se bo lahko izplačalo v denarju ali v ugodnosti v naravi. Pogoji za davčno ugodnejše izplačilo bodo bolj ohlapni.

Dodaja se možnost višjega izplačila preko izbire bolj ustrezne višine neobdavčenega dela. In sicer se v splošnem višina neobdavčenega dela ohranja v višini 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji, dodaja pa se možnost neobdavčenega dela za poslovno uspešnost do višine 100 % povprečne mesečne plače delavca, vključno z nadomestili plače, za zadnjih 12 mesecev pri delodajalcu, če je to za zavezanca ugodneje.

 • Znižanje bonitete za osebno električno vozilo za privatne namene na nič.

Davčna razbremenitev dohodkov iz kapitala

 • Znižuje se stopnja dohodnine od dohodkov iz kapitala (obresti, dividende in dobički iz kapitala) s 27,5 % na 25 % ter se skrajšuje obdobje imetništva kapitala, po katerem se dohodnine ne plača od dobička iz kapitala, doseženega pri odsvojitvi kapitala po 15 letih imetništva, namesto dosedanjih 20 let.

Davčna razbremenitev dohodkov iz najema

 • Prav tako se znižuje stopnja dohodnine od dohodkov iz oddajanja premoženja v najem s 27,5 % na 15 % ter odstotek normiranih stroškov, ki se priznavajo pri ugotavljanju davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, s 15 % na 10 %.

Veljavnost in uporaba

Predlogi novel zakonov so predmet obravnave in zato še niso sprejeti.

Veljati začnejo petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa s 1. januarjem 2022.