• Vnesite svoje podatke
  • *
  • *
  • *

Novost glede vračila regresa in prenehanja delovnega razmerja

Tina Remec Podjed Tina Remec PodjedTina Remec Podjed

Obveščamo vas da je FURS v najnovejši izdaji pojasnil objavil sledečo novost glede vračila regresa in prenehanja delovnega razmerja.

Delavec do 1. 7. prejme celoten znesek regresa za letni dopust, ki je v celoti neobdavčen, ker ne presega zakonske višine neobdavčenega regresa, nato pa mu delovno razmerje pri delodajalcu preneha. Ob prenehanju delovnega razmerja lahko delodajalec od delavca zahteva vračilo sorazmernega dela regresa, ki ga potem delavec vrne ali pa se delavec z vračilom ne strinja. Delodajalec se lahko tudi odloči, da vračila sorazmernega dela regresa od delavca ne bo zahteval. 

Če delavec sorazmernega dela regresa ne vrne, ali delodajalec izplačilo davčno obravnava  drugače kot regres in popravi REK obrazec?

V davčno osnovo in osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost se ne všteva regres za letni dopust, ki je določen kot pravica iz delovnega razmerja v skladu z zakonom, ali vsebinsko primerljiv dohodek iz tujine, in sicer do višine 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Za vsebinsko opredelitev posameznega dohodka kot dohodek, ki se lahko obravnava po 13. točki prvega odstavka 44. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2 in po tretji alineji tretjega odstavka 144. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2 oziroma kot regres za letni dopust, je ključna pravica do tega dohodka po delovnopravni zakonodaji kot je že predhodno navedeno.

Niti v ZDoh-2 niti v ZPIZ-2 ni podlage za to, da bi se višina limita za neobdavčen oziroma neoprispevčen regres za letni dopust, ki je določen v 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji oziroma pri letnem obračunu dohodnine v višini 100 % povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec, za leto za katero se dohodnina odmerja, upoštevala v sorazmernem delu, če delavcu po delovnopravni zakonodaji ne pripada celoten regres. Ob tem je treba upoštevati tudi dejstvo, da so bili v času izplačila regresa izpolnjeni pogoji za njegovo izplačilo in delodajalec ni mogel predvideti, da bo delavcu naknadno po izplačilu regresa prenehalo delovno razmerje pri tem delodajalcu. Glede na navedeno v primeru prekinitve delovnega razmerja, ko delavec ne vrne sorazmernega dela regresa, delodajalcu ni treba popravljati REK obrazca.