Davčne novice 2020

FURS: Omogočena oddaja vloge za medletno spremembo višine akontacije DDPO ali DohDej

Vesna R. Ahčin Vesna R. AhčinVesna R. Ahčin

Na eDavkih so pripravili poenostavljen obrazec, v okviru katerega je mogoče vložiti zahtevo za spremembo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO).

V času veljavnosti interventnega zakona ZIUJP zahtevi za spremembo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) ni potrebno priložiti davčnega obračuna za tekoče davčno obdobje. Zavezanec mora priložiti zgolj oceno davčne osnove za celotno tekoče leto ter podatke, ki dokazujejo spremembo davčne osnove.

Pri oceni davčne osnove se upošteva realizacija poslovanja v prvih dveh mesecih tekočega leta ter realna ocena davčne osnove do konca koledarskega oziroma davčnega leta. Potrebno je priložiti tudi dokazila oziroma navesti konkretne podatke, ki dokazujejo spremembo davčne osnove.

Vlogo lahko oddajo tudi zavezanci, ki pričakujejo višjo davčno osnovo v letu 2020 in želijo plačevati višje obroke akontacije že tekom leta.

Vlogo za spremembo medletne višine akontacije lahko vložijo tudi pravne osebe, ki so že oddale davčni obračun za leto 2019, če menijo, da bo na podlagi  poslovanja in dejanske realizacije v letu 2020 ter ocene poslovanja v naslednjih mesecih leta 2020, njihova davčna osnova v letu 2020 nižja kot v letu 2019 ter da bo davek za leto 2020 nižji od akontacije po obračunu za leto 2019, tudi ob upoštevanju oprostitve plačila obroka akontacije za april in maj 2020.

AKTUALNA POJASNILA FURS

Spodaj povzemamo še nekatere aktualne odgovore FURS v zvezi z ZIUZEOP-A in ukrepi delnega povračila nadomestila  plače in oprostitve prispevkov od nadomestila plače.

V skladu z določbami ZDDPO-2 so povračila prispevkov, izplačila nadomestila plače za zaposlene in refundiranje bolniških nadomestil, davčno priznani. Interventni zakon ZIUZEOP v svojih določbah ne določa drugačne davčne obravnave.

Skladno z 22. členom interventnega zakona – ZIUZEOP so za upravičenca, ki ugotavlja prihodke po pravilih o računovodenju, prihodki čisti prihodki od prodaje, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, ter nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo. Povračila nadomestil plač delavcem na začasnem čakanju na delo in zaradi odsotnosti iz razloga višje sile ZIUZEOP, se ne prištevajo k osnovi za primerjavo prihodkov med obdobji, ki jih opredeljuje drugi odstavek 22. člena ZIUZEOP.

Kriterij izplačila dobička pri podružnicah tujih družb v letu 2020 oziroma za leto 2020 se bo ugotavljal na ravni matičnega podjetja.

Za namene 99. člena ZIUZEOP se kot nagrada šteje vsak dohodek poslovodstva družbe, ki je odvisen od, oziroma je posledica uspešnega poslovanja družbe in to družbo dejansko bremeni. Kot kriterij za upravičenost za prejem pomoči se upoštevajo tako izplačila nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu v letu 2020 kot tudi izplačila nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu za leto 2020 (ki bodo praviloma izplačana v 2021 in kasneje).

Več v Davčni novički.