Davčne novice 2018

Sodišče EU ozko obravnava storitve, neposredno povezane z izvozom

Dean Košar Dean KošarDean Košar

Oprostitve DDV je treba razlagati ozko

FURS JE OBJAVIL POJASNILO ŠT. 4230-582/2017-2 V ZVEZI Z OBRAVNAVO STORITEV, KI SO NEPOSREDNO POVEZANE Z IZVOZOM, PO ZDDV-1

Izhajajoč iz sodbe Sodišča EU (C-288/16) se oprostitev DDV ne uporablja za opravljanje storitev, ki se nanašajo na transakcijo prevoza blaga v tretjo državo, če se te storitve ne opravljajo neposredno za pošiljatelja ali naslovnika tega blaga.

Direktiva Sveta 2006/112/ES in ZDDV-1

V skladu z e točko 1. odstavka 146. člena Direktive Sveta 2006/112/ES, so storitve prevoza, ki so neposredno povezane z izvozom blaga zunaj Unije, oproščene DDV. Namen določbe je zagotoviti obdavčitev opravljanja zadevnih storitev v njihovem namembnem kraju, torej v kraju, kjer bodo izvoženi proizvodi porabljeni.

V ZDDV-1 je omenjena določba povzeta v e točki 1. odstavka 52. člena. Med oproščene transakcije se (ob izpolnjevanju določb v zvezi s krajem uvoza blaga) uvršča tudi opravljanje storitev, vključno s prevoznimi storitvami in pomožnimi storitvami, če so neposredno povezane z izvozom ali uvozom blaga.

Razlaga Sodišča EU

Skladno z ustaljeno sodno prakso sodišča EU je treba oprostitve DDV razlagati ozko, ker pomenijo izjemo od splošnega načela, na podlagi katerega se DDV plačuje za vsako dobavo blaga ali storitev, ki jo davčni zavezanec opravi za plačilo.

Takšni praksi je Sodišče EU sledilo tudi v sodbi v zadevi  C-288/16 z dne 29. junija 2017 glede obravnave storitev, ki so neposredno povezane z izvozom,  ki je bila objavljena v Uradnem listu EU št. 283 z dne 28. avgusta 2017.

V skladu z razlago sodišča EU se oprostitev DDV ne uporablja za opravljanje storitev, ki se nanašajo na transakcijo prevoza blaga v tretjo državo, če se te storitve ne opravljajo neposredno za pošiljatelja ali naslovnika tega blaga.

Omenjeno določbo direktive je treba razlagati tako, da obstoj neposredne vezi ne pomeni samo, da opravljanje zadevnih storitev v skladu z njihovim namenom prispeva k dejanski izvedbi transakcije izvoza ali uvoza, temveč tudi, da se te storitve opravljajo neposredno za izvoznika, uvoznika ali naslovnika blaga (odvisno od primera).

V primeru, da se storitve, ki se nanašajo na transakcijo prevoza blaga v tretjo državo, ne opravljajo neposredno za pošiljatelja ali naslovnika tega blaga, skladno z e točko 1. odstavka 52. člena ZDDV-1 niso oproščene plačila DDV. To pomeni, da se storitve, povezane z izvozom, ki jih opravijo podizvajalci (npr. podprevozniki), ne uvrščajo med oproščene transakcije.